logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2006 > UFO-Mail nr. 75

UFO-Mail nr. 75
2. oktober 2006


Hemmelig britisk rapport offentliggjort

 
 
Forsiden af den nu frigivne britiske ufo-rapport


Hemmeligholdt rapport fra Det britiske Forsvarsministerium konkluderer blandt andet, at intelligent liv fra fremmede verdener ikke besøger os i deres rumskibe.

Den 460 sider lange rapport, der blev udarbejdet i 2000, har set dagens lys, fordi dr. David Clarke fra Sheffield Universitet har krævet - og fået - aktindsigt i sagen hos Det britiske Forsvarsministerium. I rapportens konklusion hedder det bl.a.:

„Der findes ingen beviser for, at nogen UAP, der er observeret i Det britiske Luftforsvarsområde, er fjendtlige objekter af intelligent (ujordisk eller fremmed) oprindelse, eller at de på nogen måde udgør nogen form for fjendtlig trussel.“

Rapporten konkluderer endvidere, at der ikke findes beviser for, at der eksisterer faste objekter, som kan udgøre en kollisionsrisiko.

UAP er den betegnelse, som man hele rapporten igennem anvender for ufo-fænomener.


Baggrunden

Den britiske regering har længe benægtet, at den skulle have foretaget en hemmeligt undersøgelser af ufo-fænomener. Men det var meget langt fra sandheden. Det britiske Forsvarsministerium har indsamlet rapporter om uidentificerede himmelobjekter i mere end et halvt århundrede.

 
Fordelingen af UAP-rapporter 1959-1996 registreret i den nu frigivne britiske ufo-rapport.
 
 

Winston Churchill spurgte den 28. juli 1952 Forsvarsministeriet:

„Hvad er der om al snakken om flyvende tallerkener. Hvad drejer det sig om? Hvad er sandheden? Lad mig snarest muligt få en rapport herom.“

Og Churchill fik sit svar, hvis indhold imidlertid først i 2001 blev frigivet af Det britiske Forsvarsministerium. Det var en rapport fra den såkaldte »Arbejdsgruppe om Flyvende Tallerkener«, der blev brugt til at briefe Winston Churchill i 1952 om situationen på området. Siden da har Forsvarsministeriet hævdet, at det aldrig har undersøgt, hvad ufoer faktisk var. Men i december 1996 blev en undersøgelse påbegyndt i største hemmelighed i forbindelse med oprettelsen af en elektronisk database over UAP-rapporter.

I april 1997 blev det besluttet, at Forsvarets Efterretningstjeneste udelukkende skulle modtage rapporter fra såkaldt troværdige vidner. Dette medførte et drastisk fald i antallet af modtagne rapporter.

Undersøgelsen og rapportskriveriet blev betroet en sikkerhedsclearet ekspert, der arbejdede for Forsvarets Efterretningstjeneste i kontorer i Whitehall i London. Under projektets kodenavn CONDIGN var han fra 1996 til 2000 beskæftiget med undersøgelsen og afsluttede den med en rapport om emnet „den potentielle fare Storbritanien kunne stå overfor i forbindelse med UAP (Unidentified Aerial Phenomena) - uidentificerede luftfænomener - UFO'er“.

Rapportens navn blev: »Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air Defence Region: Executive Summary. Scientific & Technical Memoramdum - No. 55/2/00«, dateret December 2000, og den blev officielt udarbejdet af Defence Intelligence Analysis Staff - Analyseafdelingen i Forsvarets Efterretningstjeneste - DI55.

Den ukendte eksperts arbejde blev færdiggjort i marts 2000, og rapporten blev i første omgang hemmeligtstemplet for at begrænse dens cirkulation og for at sikre, at den ikke blev offentliggjort på daværende tidspunkt. Den blev kopieret til tre medarbejdere på højt niveau i Forsvarsministeriet og i Luftvåbnet og dernæst arkiveret på forskellig vis. Der blev kun fremstillet i alt 11 eksemplarer. Selv ministre og de embedsmænd, som havde med den såkaldte „ufo-desk“ i Whitehall at gøre, fik ikke konklusionerne at se. Denne såkaldte „ufo-desk“ er det sted, man officielt henvender sig til i Forsvarsministeriet, hvis man har spørgsmål ang. ufo-rapporter.

Det britiske forsvars efterretningstjeneste har kontorer i Whitehall i London, og her henvender britere sig til ufo-desken (ufo-skranken), hvis de har ufo-spørgsmål.Rapportens frigivelse

 
Dr. David Clarke fra Sheffield Hallam University gravede rapporten frem.
 

Rapporten var altså fra starten ikke bestemt for en almindelig offentliggørelse og derfor hemmeligtstemplet med betegnelsen „UK eyes only“ - „Kun for britiske øjne“. Når den hidtil hemmeligholdte rapport i det hele taget er kommet frem i dagens lys, skyldes det den britiske lovgivning om offentlighed i forvaltningen - Freedom of Information Act - og ikke mindst den seriøse og ihærdige britiske ufo-forsker David Clarke fra Sheffield Hallam University i England.

David Clarke underviser i journalistik ved Sheffield Hallam University og har gennem adskillige år gennemgået en lang række tidligere hemmeligholdte dokumenter om ufo-fænomener fra Det britiske Forsvarsministerium, MoD.

I januar 2005 opdagede David Clarke henvisninger til en undersøgelse eller en rapport med kodenavnet CONDIGN, og i september var han og hans kollega Gary Anthony kommet så vidt i deres fælles undersøgelser, at de hver for sig og med forskellige begrundelser kunne indgive hver deres begæring om frigivelse af denne specifikke rapport.

CONDIGN-rapporten blev frigivet til de to forskere i april måned 2006, og Det britiske Forsvarministerium valgte efterfølgende at lægge hele rapporten ud på internettet den 15. maj 2006.


Rapportens formål og indhold

I rapportens indledning skriver forfatteren, at der åbenbart kun er to ting, der har ændret sig i årenes løb:

  • Der rapporteres nu flere ufoer - eller UAP'er, som rapporten hele tiden benævner fænomenerne.
  • Og dernæst er der nu også flere typer af objekter på himlen, der kan misidentificeres.

Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om der var nogen værdi i de ufo-observationer, der blev indberettet til Forsvarets Efterretningstjeneste i de seneste 25 år. Var der beviser for, at de indebar nogen fare for Storbritannien, og kunne man fx identificere mulige militære teknologier involveret i de rapporterede fænomener?

Konklusioner og anbefalinger findes i det overordnede resume, og dernæst følger tre afsnit, der i alt fylder 240 Mb i pdf-format.

Selv om forfatteren ser ud til i høj grad at have forsøgt at systematisere rapportens fremstilling af bl.a. arbejdsmetode samt de anvendte kildematerialer, virker rapporten ikke særlig tilgængelig - og det uanset, om man sidder med den elektroniske på skærmen eller papirudgaven i hånden. Måske netop den høje detaljeringsgrad er skyld i, at overblikket umiddelbart kan fortone sig.


Afsnit 1

Her i indledningen oplyses læseren som udgangspunkt om, hvordan ufo-fænomener if. de indberettede rapporter almindeligvis tager sig ud. Det anføres også, at det er indiskutabelt, at UAP-fænomener eksisterer, og at UAP'er bl.a. er i stand til at svæve, lande, starte igen, accelerere til usædvanlige hastigheder og forsvinde. Endvidere tilføjes det, at de kan udvise aerodynamiske karakteristika ud over, hvad man kender fra bemandede eller ubemandede fly eller raketter.

Da det hidtil ikke været muligt at finde en troværdig forklaring på fænomenernes oprindelse, anføres det endvidere i rapportens indledning, at man med en sådan oversigt over 30 års informationer og et nærmere studie af specielt de seneste 10 års informationer, måske kunne forvente ved undersøgelsens afslutning at være i stand til at pege på en fornuftig og rimelig forklaring på disse fænomener, bl.a. også med hjælp fra videnskaben.

Et af formålene med undersøgelsen var at fastslå, om UAP-rapporterne fx indeholder noget, der kan være af værdi for Forsvarets Efterretningstjeneste. Dette afvises så efterfølgende i rapporten med en kraftig understregning af, at de oplysninger, der findes i afdeling DI55 fra de seneste 30 års UAP-rapporter, netop ikke er fundet på nogen måde at have nogen form for værdi for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Undersøgelsen har imidlertid afdækket en række teknologiske emner, der kan have forsvarsmæssig interesse, hedder det sig. Men når rapporten slår fast, at UAP-fænomenerne som sådan eksisterer, og de ikke har nogen forsvarsmæssig interesse, hvad skyldes fænomenerne så?

Her peger rapporten på de kendte naturlige årsager, som har været fremme i årevis, og som alle seriøse ufo-organisationer verden over kan skrive under på:

  • misopfattelse af almindelige luftfartøjer m.v., ofte iagttaget af fuldstændigt troværdige vidner, men under uvante eller usædvanlige omstændigheder.
  • kendte naturfænomener, der er blevet fuldstændigt misopfattet af observatøren
  • sjældne naturfænomener, der måske er tiltaget i antal pga. naturlige forandringer og muligvis øges af menneskabte faktorer, som fx røg og støv.

Yderligere slår rapporten fast, at fænomenerne ikke kan relateres til en enkeltstående stat. Det nævnes, at der ikke er bevis for, at fænomenerne er fjendtlige eller under nogen form for kontrol, udover de almindeligt kendte naturkræfter. Der peges endelig på, at meteorer og deres kendte effekter - og muligvis visse andre mindre kendte effekter - er årsag til nogle UAP-rapporter.

Rapportskriveren noterer, at der skam findes usædvanlige fænomener i atmosfæren, der ser ud som de rapporterede UAP-fænomener. Men det foreliggende bevismateriale antyder, at disse fænomener - bortset fra dem der nemt og tilfredsstillende kan forklares - består af adskillige typer af sjældne naturfænomener i atmosfæren og ionosfæren.

Nogle af disse fænomener er knapt nok kendt. Det er åbenbart, at fænomenerne har været rapporteret som usædvanlige tildragelser i historisk tid naturligvis med anvendelse af datidens sprogbrug. Det anføres, at der er overvældende bevis for teorien om, at denne type af observationerr ret sikkert skyldes fysiske, elektriske og magnetiske fænomener i atmosfæren, mesosfæren og ionosfæren. De optræder i forbindelse med mere end en enkelt vejrtype m.v.

Der synes at være en stor sandsynlighed for, at i det mindste nogle af disse fænomener udløses af meteorers indtræden i Jordens atmosfære. I disse tilfælde brænder meteorerne ikke op og falder heller ikke til jorden som meteoritter, men forårsager så plasmaansamlinger, der flyver rundt i atmosfæren. Egenskaberne og plasmaansamlingernes opståen er endnu ikke fuldt forklaret af videnskaben.

Resten af afsnit 1 er bl.a. forbeholdt den historiske baggrund for fænomenerne, analysemetoder og statistisk arbejde med rapporterne.


Afsnit 2

Rapportens andet afsnit var oprindeligt også fortroligtstemplet og indeholder adskillige supplerende tekniske informationer og dokumenter, der if. undersøgelsen kan være relevante i forståelsen af de rapporterede fænomener. Endvidere er der beskrivelser af en utrolig lang række af visse naturlige eller menneskeskabte fænomener, herunder optiske fænomener, kuglelyn, nyopdagede fænomener i atmosfæren som sprites og blue jets m.v.


Afsnit 3

Dette afsnit beskæftiger sig med diverse relaterede studier, herunder især plasmafænomener og anvendelsen af radar. Afsnittet har derfor oprindeligt været hemmeligtstemplet.

Rapportens afsnit 3, kapitel 4, beskæftiger sig med officielle ufo-undersøgelser i andre lande. Mest indgående refererer rapportens forfatter undersøgelser i det tidligere Sovjetunionen, hvor forfatteren tydeligvis er specielt optaget af de sovjetiske studier, der beskæftiger sig med atmosfæriske plasmafænomener.

Der henvises også til, at de i offentligheden meget kendte amerikanske undersøgelser og aktiviteter er nærmere beskrevet i rapportens Afsnit 1. Det understreges endvidere, at der ikke udveksles efterretningsoplysninger med USA, samt at der heller ikke på anden måde er nogen form for udveksling af oplysninger om ufoer med USA.

Afsnittet om andre landes aktiviteter slutter med at nævne, at de fleste ansvarlige organisationer distancerer sig fra de ekstreme synspunkter, der fremføres af medierne og den altid travle ufo-publikationsindustri. Alene året op til rapportens offentliggørelse bød på ikke mindre end 31 populære bøger om emnet, hvoraf de fleste stammede fra USA.

Umiddelbart ser det ud, som om rapportens forfatter generelt kun har haft adgang til - eller ønsket at referere til - almindelige eller offentligt kendte kildematerialer, når det drejer sig om omtalen af andre landes aktiviteter på området.


Censur visse steder

Visse linjer eller passager i de forskellige afsnit i CONDIGN-rapporten er fjernet før offentliggørelsen. I forbindelse med frigivelse af dokumenter under den såkaldte Freedom of Information Act censureres disse dokumenter, og der fjernes oplysninger, som efter myndighedernes opfattelse kan skade Forsvaret (sektion 26), evt. kan skade forholdet til fremmede stater (sektion 27), og endelig fjernes såkaldt personlige oplysninger (sektion 40)..


Ikke besøg udefra

Hovedanalysen, der også omfatter en gennemgang af rapporter modtaget under den kolde krig, opremser bl.a. nogle af de senere i medierne vidt publicerede konklusioner om, at der intet bevis er for, at nogen UAP, der er observeret i Det britiske Luftforsvarsområde, er fjendtlige objekter af intelligent (ujordisk eller fremmed) oprindelse, eller at de på nogen måde udgør nogen form for fjendtlig trussel.

Rapporten konkluderer endvidere, at der intet bevis er for, at der eksisterer faste objekter, der kunne udgøre en kollisionsrisiko, selv om fremtidige flykollisioner efterfølgende alligevel ikke helt udelukkes i rapporten.

Forsøg på at forfølge uforklarlige objekter, der helt klart kan skifte position hurtigere end et fly, er i andre lande resulteret i ulykker med dødelig udgang. Der er imidlertid ingen tegn på, at noget sådant er hændt i engelsk luftrum i forbindelse med forfølgelse af UAP'er, siger rapporten videre.


Anbefalinger

På trods af, at undersøgelsen ikke umiddelbart kan give vished om en forklaring på alle UAP-fænomener, er de foreliggende beviser tilstrækkeligt overbevisende til at udarbejde én hovedanbefaling og fire mindre, skriver rapportens forfatter.

Rapporten anbefaler derfor, at det ikke længere bør være nødvendigt for DI55 - Analyseafdelingen i Det britiske Forsvars Efterretningstjeneste - at beskæftige sig med UAP-rapporter, da sådanne rapporter tydeligvis ikke indeholder nogen form for oplysninger af værdi for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Der advares samtidig mod at forsøge at udmanøvrere en UAP under eventuel forfølgelse. Selv om det ser ud til, at UAP-fænomener er "venligtsindede" over for civil lufttrafik, bør piloter i større højder rådes til ikke at foretage kursændringer udover om muligt at flyve væk fra det.

At plasma og magnetiske felter har en betydning i forbindelse med UAP-fænomener, var åbenbart et overraskende resultat i forbindelse med undersøgelsen. Rapporten anbefaler derfor til slut yderligere forskning i anvendeligheden af forskellige former for plasma i forbindelse med nye militære tiltag.


Og hvad så?

Den frigivne rapport fra Det britiske Forsvarsministerium evner naturligvis heller ikke én gang for alle at sætte et punktum for debatten om ufo-fænomenerne.

Efter de foreliggende oplysninger har der kun været en enkelt person involveret i udarbejdelsen af CONDIGN-rapporten for Det britiske Forsvarsministerium. Så alene med den baggrund kan man retfærdigvis nok heller ikke forvente et større eller anderledes udbytte af studiet end det foreliggende.

Naturligvis yder denne kortfattede gennemgang af væsentlige dele af den engelske rapport ikke rapportens forfatter fuld retfærdighed. Men det er åbenbart, at han i høj grad har forelsket sig i ideen om forskellige typer af plasmaforekomster i den øvre atmosfære, og han forsøger at forklare utroligt mange ufo-beretninger på denne måde. Bemærkningerne om påvirkning af vidnernes forklaringer om, hvad de har observeret, virker fx ikke specielt overbevisende.

Når man så tilsyneladende i videst muligt omfang har anvendt mere eller mindre offentligt tilgængelige kildematerialer, må det siges at være begrænset, hvad nyt man kunne komme frem til selv med nogle års fuldtidsarbejde.

De anvendte formuleringer i konklusioner og anbefalinger har da også allerede været årsag til vidt forskellige udlægninger af teksten i medierne ved offentliggørelsen, lige fra overskrifter om, at ufoerne skam eksisterer, til at ufoerne nu endelig er jordet.

Det bedste i den sammenhæng er naturligvis, at man ved hjælp af en ihærdig ufo-forsker har fået offentliggjort en ellers hemmelig ufo-undersøgelse.

Denne forkortede artikel har i sin helhed været offentliggjort i ufo-nyt nr. 3/2006. Interesserede ufo-mail læsere henvises til den uforkortede version på adressen: http://www.sufoi.dk/artikler/arkiv-ag/britrap1.php


Læs selv „hemmelighederne“:
Sort trekant på himlen

Jeg var ude at gå en aftentur ved Svogerslev Søs østlige bred - vest for Roskilde - og lagde mærke til et tilsyneladende meget langsomt bevægende fly ude nær horisonten. Jeg kunne se det som to hvide lys med et rødt blink af og til i midten, og det gav ikke nogen lyd.

5-6 minutter senere var det tættere på og fløj over i lav højde, og det lavede nu samme lyd som et jetfly, så jeg fortsatte med at gå ud fra at det var et sådant.

Der var bare én ting... jeg kunne nu se, at der var tre hvide lys, og det af og til blinkende røde lys var i midten. Det lignede nøjagtigt en klassisk „sort trekant“... den eneste undtagelse fra normen af disse var at hver gang det røde lys blinkede, gjorde de to bagerste hvide lys det samme.

Jeg er stadig overbevist om, at det var et konventionelt jetdrevet fly jeg så (pga. motorlyden og bevægelsen), men denne observation fortjener at blive nævnt, idet den peger på fejlidentificerede flyvemaskiner som en sandsynlig forklaring på en hel del observationer af ‚sorte trekanter’.

Det var den 18-årige studerende Simon Hesselager Johansen, der gjorde denne iagttagelse den 17. september 2006 ved 20.20-tiden og 10 minutter frem.

Toke Haunstrup fra SUFOIs Rapportarbejde siger til ufo-mail, at han er meget enig i Simons kommentar om flylys som forklaring på visse typer af observationer af ‚sorte trekanter’.

 
SUFOIs fotokonsulent Hans Bødker.
Foto: Ole Henningsen
 

En af SUFOIs mangeårige medarbejdere, tidl. jagerpilot og overtrafikflyveleder Hans Bødker, Billund, tilføjer om Simons observation:

„Ja, det ligner en typisk flyobservation.

Tre hvide lys passer med hvidt lys i hver vingespids, der lyser bagud, samt et i halen der også lyser bagud.

Det røde eller orange lys er et antikollisions-lys der typisk sidder oven på kroppen eller neden under - eller begge steder.

Hvis flyet „banker“ dvs. krænger, kan dette lys blive skjult af kroppen eller vingen, og netop i dette område, hvor indflyvningen til Kastrup Lufthavn foregår, er der flere ventemønstre, hvor flyene flyver rundt i "race track" mønstre og venter på indflyvningstilladelse.

Når et fly befinder sig i ventemønster vil det reducere farten, og dermed også lyden, (lavere motoromdrejninger), for at spare brændstof og for at overholde gældende hastighedsbestemmelser for flyvning i ventemønstre.

Altså en helt traditionel flyobservation som Simon også selv er inde på!!

På observationstidspunktet er der netop peakhour i Kastrup, og det er meget sandsynligt at trafikken har været så kraftig, at der har været oprettet ventemønster!!

Vi havde i gamle dage - det var dengang jeg var ung flyveleder - nogle tegninger der illustrerede hvordan lanterneføringen skulle være, men i dag er der kun tekst med bestemmelserne, og de kan være svære at tyde for en udenforstående!“

Landende fly fotograferet af SUFOIs fotokonsulent Hans Bødker.

 
 
Fotografi af det trekantede objekt, der blev set over Belgien 1. april 1990. Her anvendt i den nu frigivne britiske rapport om ufo-fænomener med teksten: »Et eksempel på UAP formation af den trekantede type«.

Her kan du læse mere om observationer af „trekantede objekter“

Den belgiske bølge - en trekantet affære af Wim van Utrecht på kan læses i ufo-nyt nr. 3, 1997.

Trekantede fartøjer - hvad er de? af Richard M. Dolan på adressen: http://www.sufoi.dk/arkiv/arkiv-ou/trekant1.htm

En nærmere omtale af denne indtil maj 2006 hemmeligholdte britiske forsvarsrapport om ufo-fænomener kan ses på adressen: http://www.sufoi.dk/arkiv/arkiv-ag/britrap1.htm


Ældre beretning fra Viborg
en lørdag i november 2005

Min kæreste og jeg kommer gående ned langs Søndersø i Viborg efter, vi har besøgt en veninde i byen. Vi går på en sti langs søen, og vi snakker og hygger.

Jeg kikker op og får helt tilfældigt øje på et fly (tror jeg). For først så ligner det virkeligt et fly.

En lysende ting af en art, men som ikke blinker, men bare lyser hvidt og flyver hen over himlen. Først tror jeg bare, at det er et fly, men da jeg kikker nærmere, ligner det slet ikke et fly, men en rund cirkel af en art.

Jeg lægger mærke til, at det ikke er et fly, fordi jeg synes det ændrer hastighed.

Jeg lægger mærke til, at det er rundt, men at det er hakket hele vejen rundt som flere slags trekanter, der stikker ud, men det er stadigvæk rundt. Det var kun bitte små takker, så det er lidt svært at forklare.

For at sige som jeg opfattede det; det er rundt med trekanter hele vejen rundt. Det flyver som sagt, og da det går op for mig, det ikke er et fly, fordi det ikke blinker, men bare er konstant lysende hvidt og flyver hen over himlen, så tænker jeg min næste tanke; at det er et stjerneskud. Men et stjerneskud flyver ikke så langsomt.

Det ændrer nærmest hastighed, lidt op i fart og lidt ned igen, men ikke noget sådan bemærkelsesværdigt.

Min kæreste tror, det er en fugl, men der er helt mørkt og ikke noget lys på himlen.

Det næste objektet gør, er at det sænker hastigheden og sætter farten op igen (kan ikke helt huske det). Det, jeg bestemt kan huske, er, at det sætter hastigheden op (tror jeg). Det jeg helt sikkert kan huske, er at pludselig så siger det pling, og så er det væk. Det forsvandt simpelthen.

Hvis det endelig er en fugl, kan den ikke bare lige pludselig forsvinde, og der var ikke noget lys på himlen.

Jeg får sådan en kuldegysning af det.

Det var meget fascinerende, men efter at jeg så den, vil jeg bare hjem. Da vi drejer rundt med stien i et sving for at komme op imod Randersvej, der går igennem både Søndersø og Nørresø, kikker jeg ud over søen igen og ser et objekt akkurat magen til.

Denne gang skifter det bane, så det enten flyver ligeud eller til siden. Men det flyver i meget HURTIGE og LIGE linier. Det drejer ikke, men ændre bane sådan; hurtigt hen over himlen, så flyver det hurtigt til siden, men alligevel på en blød måde.

Da det har fløjet lidt, så lige pludselig; pling, så er det væk. Der var ingen skyer, og det var meget klart.

Det underlige af det hele var, at det virkede som om, det var langt oppe på himlen. Nærmest oppe ved stjernerne, men alligevel virkede det som om, at det var lige over os... Altså langt nede.

Det første fløj ikke over vandet, men den anden gjorde.

Jeg er sikker på det ikke var en fugl, da en fugl svæver rundt og drejer på en anden måde (som en fugl nu engang gør). Den her drejede sådan; pling til højre, pling til venstre osv.

Og en fugl kan ikke lyse op på himlen, og hvis den endelig gør, så kan lyset på den vel ikke pludselig gå ud på samme sted, som den lyste lidt tidligere.

Jeg har set satellitter før, men det her var ikke en satellit.

Det første objekt fløj fra vest imod øst og forsvandt derefter på vej imod øst. Det andet fløj fra syd imod nord og fløj så i alle mulige direkte linier.

Det så meget mystisk ud, og jeg er meget objektiv i min beskrivelse.

Håber ikke, at det lyder åndsvagt. Jeg har aldrig oplevet sådan noget før og kunne godt tænke mig en forklaring.

Skandinavisk UFO Information - SUFOI modtager gerne kommentarer.
 
 
Atlantis under den vellykkede landing 21. september 2006.
Foto: NASA

Atlantis og ISS

Rumfærgen Atlantis landede perfekt på Kennedy Space Center i USA den 21. september, da den endelig fik landingstilladelse efter nogle nervepirrende dage i rummet.

På en ellers meget vellykket mission til ISS, Den internationale Rumstation, der er i kredsløb om Jorden, havde astronauterne foretaget 3 rumvandringer og foretaget vigtige montagearbejder.

Det havde dog givet anledning til nogen undren og bekymring, at astronauterne flere gange havde rapporteret om forskellige små objekter, der svævede rundt i nærheden af Atlantis.

   
Her ses et lille plasticstykke, der stikker ud fra rumfærgens krop. Det kunne være et sådant materiale, der havde løsnet sig og var svævet bort.
Foto: NASA
 
Stillbillede fra videooptagelse.
Midt i den lysende cirkel ses et af de små objekter, der har givet anledning til en vis bekymring hos de amerikanske rumfartsmyndigheder.
 
Foto: NASA
Man var derfor nervøs for, at der under opsendelsen evt. var sket skader på rumfærgens varmeskjold, og at det var stumper herfra, man havde set svæve forbi i rummet.
Tre fotos af et af objekterne omkring Atlantis.
Foto: NASA
 

Der har naturligvis været mange teorier fremme om, hvad det er for objekter, astronauterne har set og filmet, men hidtil har der mest været gættet på, at der har været tale om stumper af is, plastic eller materiale til udfyldning mellem varmeskjoldets kakler m.v.

ISS, Den internationale Rumstation, fotograferet fra rumfærgen Atlantis den 17. september 2006.
Foto: NASA

Heldigvis var varmeskjoldet ikke skadet, og landingen kunne forløbe planmæssigt, dog med en dags forsinkelse pga. de ekstra undersøgelser, de små objekter gav anledning til.

 

Denne lille solformørkelse er helt usædvanlig:

ISS med 7 mand ombord, i relief mod Solen.

Det er den franske astrofotograf Thierry Legault der har fanget den lige foran Solen. Der var ikke bare held, at han fik taget billedet, for han har nøje studeret ISS's bane og udvalgt en geografisk position og tid, hvor ISS og rumfærgen Atlantis ville krydse foran Solen.

Se mere på adressen:
http://www.astronomibladet.dk/

eller hele billedet hos den franske astrofotograf
http://www.astrophoto.fr/index.html

Hvis du vil iagttage ISS på morgenhimlen i den kommende uge, så klik ind på adressen og få tidspunkterne her:
http://www.tycho.dk/article/view/793/1/125/
Portrætfotografen besøger Mars

Efter flere forgæves forsøg er det lykkedes ESA's Mars-fartøj at optage flotte billeder af den geologiske struktur kendt som „Ansigtet på Mars“. Ud over at inspirere til spekulationer om intelligent liv i rummet er strukturen også geologisk interessant, fortæller Den europæiske Rumfarts Organisation - ESA.

Ansigtet på Mars - optaget fra ESA's Mars Express.
Foto: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum), MOC Malin Space Science Systems


Forskerne stadig ikke i tvivl

Den geologiske struktur kendt som Ansigtet på Mars, der ligger i regionen Cydonia, er fuldstændigt naturskabt. Det er blot den vinkel, som Solens stråler rammer strukturen med, der skaber illusionen om, at strukturen forestiller ansigtet på et menneske - eller et rumvæsen.

Alligevel har strukturen kildret fantasien hos fans af science fiction og teorier om intelligent liv andre steder i rummet, siden den blev opdaget af det amerikanske fartøj Viking 1 i juli 1976.


Geologisk interessant

 
 
Optagelsen fra 1976, der fødte myten om „Ansigtet på Mars“.
Foto: NASA

Flere gange i de seneste par år har den europæiske rumfartsorganisation ESA's fartøj Mars Express, som gik i kredsløb om planeten i december 2003, forsøgt at få gode billeder af „Ansigtet“, men hver gang har uheldige vejrforhold med meget støv i atmosfæren ødelagt optagelserne. Indtil 22. juli i år, hvor anstrengelserne endelig bar frugt.

„Billederne er virkelig enestående. Ikke blot giver de et helt frisk og detaljeret portræt af et område, som er berømt blandt fans af rum-myter verden over, de giver også nærbilleder af et område, som er af stor interesse for geologer“, siger Dr. Agustin Chicarro, videnskabelig medarbejder i ESA's Mars Express projekt.

Regionen Cydonia, hvor „Ansigtet“ ligger, befinder sig i grænseområdet mellem det sydlige, bjergrige område og de nordlige sletter på Mars. Området er domineret af store dale opfyldt af geologisk materiale, overstrøet med isolerede højdedrag i mange forskellige former og størrelser.

I denne engelske ESA-artikel kan man se flere af de spændende nye billeder: http://www.esa.int/esaCP/SEM09F8LURE_index_0.html

Hvis man vil læse om historien bag Marsansigtet siden 1976, kan man klikke ind på adressen: »Mars-ansigtet fotograferet - igen«
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted